ساير رشته های بيمه مسئوليت مدني

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ دسته بندی : مدبران امین
  • بيمه مسئوليت مدنی مديران  مهد كودك
  •    بيمه مسئوليت مدنی مديران شهربازي
  • بيمه مسئوليت مدنی نگهبانان مسلح بانك ها
  • بيمه مسئوليت مدنی مديران و ناجيان استخر
  • بيمه مسئوليت مدنی مديران آموزشگاه ها
  • بيمه مسئوليت مدنی آسايشگاه ها
  • بيمه مسئوليت مدنی پاركينگ های عمومي
  • بيمه مسئوليت مدنی تعمير گاه هاي خودرو
  • بیمه مسئولیت مدنی شركت هاي پيمانكار اجراي عمليات طرح های عمرانی (طرحهای آب ، برق ، مخابرات ، نفت وگاز  و…)