بیمه بدنه۱ min read

توسط : hoseynpoor تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۹ دسته بندی : مدبران امین

 معرفی

در بیمه بدنه که یکی از انواع بیمه اتومبیل است، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد. کلیه مالکان اتومبیل ها و یا اشخاصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارند و اتومبیل از سوی مالک به آنها تحویل داده شده است به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه نامه اتومبیل را در مقابل خطراتی همچون آتش سوزی،سرقت کلی،خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و … تحت پوشش قرار میدهد.

پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی دارندگان این وسائل را در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت میگردد، کاهش می دهد یا از میان می برد. به طور کلی اتومبیل هایی که جهت پوشش بیمه بدنه معرفی میگردند در ابتدای امر بایستی قابلیت پوشش بیمه بدنه را دارا باشند و این قابلیت در مرحله اول از دو راه اثبات میگردد:

 1. سال ساخت اتومبیل

  حداکثر بیش از ۱۰ سال از تولید و مونتاژ وسایل نقلیه سواری در زمان معرفی و صدور بیمه نامه نگذشته باشد،البته برای پوشش بیمه بدنهاتومبیل های سواری با قدمت ۱۰ سال ساخت برای هر سال ۵% اضافه بر نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بیمه های اصلی اضافه گردیده و صدور بیمه نامه برای اتومبیل هایی که بیش از ۲۰ سال از ساخت آنها گذشته باشد نیاز به مجوز از مدیریت بیمه های اتومبیل دارد.

 2. بازدید اولیه از اتومبیل

  راه دیگر اثبات قابلیت پوشش بیمه بدنهبرای اتومبیل های معرفی شده،کارشناسی بازدید اولیه از وسیله نقلیه معرفی شده توسط کارشناس مورد تأیید شرکت است که کارشناس مزبور باید دارای مجوز کارشناسی بازدید اولیه و کد اختصاصی بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بیمه نامه بدنه تهیه نماید.

مخاطبان

کلیه مشتریان یا مالکان اتومبیل ها و یا اشخاصی که در قبال اتومبیل مسئولیت دارند و اتومبیل از سوی مالک به آنها تحویل داده شده است.

خسارات تحت پوشش

·         خسارت ها و هزینه تحت پوشش بیمه بدنه

 1. حادثه: خسارتی که از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگون و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.

 2. آتش سوزی: خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.

 3. سرقت کلی: در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن  خسارت وارد شود.

 4. خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.

 5. خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.

·         پوشش اضافی – هزینه های قابل تامین

هزینه‌های متعارفی که بیمه‌گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک‌ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می‌نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.

·         خسارت های مستثنی شده یا غیر قابل جبران

 1. خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان.

 2. خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

 3. خسارتهای وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آن که موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

 4. خسارتهای وارده بر اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

 5. خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.

 6. خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه.

 7. کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد.

·         غیر قابل پوشش – خسارت های غیر قابل جبران یا خسارت هایی که از تعهد بیمه گر خارج است

 1. خسارتهای ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم

 2. خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای

 3. خسارتهایی که عمداً توسط بیمه‌گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می‌شود.

 4. خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آن‌که عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

 5. در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.

 6. خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذیصلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.

 7. خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و جاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

·         پوششهای تکمیلی در بیمه بدنه

 1. سرقت در جا لوازم و قطعات وسایل نقلیه مورد بیمه : چنانچه لوازم اتومبیل(بدون سرقت کلی خود اتومبیل)در حال توقف دزدیده شود پوشش خطرات اصلی قابل جبران نمی باشد در این صورت بیمه گزار میتواند هنگام صدور بیمه نامه در خواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند(رایو – پخش،رینگ و لاستیک،آینه های بغل و …) را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزیی قطعات مورد نظر را پوشش بیمه سرقت درجا قرار دهد لازم بذکر است ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از ۲۰% ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد و حق بیمه مربوطه ۳% ارزش کل قطعات و لوازم مورد تأیید کارشناس بازدید اولیه و توافق بیمه گر وبیمه گزار میباشد.

 2. غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات:هرگاه در اثر حادثه مورد بیمه جهت تعمیر برای مدتی قابل استفاده نباشد و در تعمیرگاه متوقف باشد روزانه مبالغی به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به بیمه گزار پرداخت میگردد در صورت خرید این پوشش حداکثر تعهد بیمه گر برای مدت ۳۰ روز عدم استفاده از وسیله نقلیه خواهد بود که به ازای هر روز ۲۰٫۰۰۰ ریال میباشد و سه روز اول آن به عنوان فرانشیز کسر خواهد گردید مشروط به اینکه جمع کل غرامت بابت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل از ۲۰% مبلغ خسارت برآورده شده تجاوز نکند،مدت عدم استفاده از اتومبیل جهت تعمیر در تعمیرگاه توسط کارشناس خسارت شرکت تعیین میشود.

 3. شکست شیشه های وسیله نقلیه مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه گر:با درخواست بیمه گزار و پرداخت حق بیمه جزیی شکست به تنهایی و به غیر از خطرات اصلی مانند شکست (بواسطه تغییر دما و یا متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه) تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران می باشد، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر ۱۰% به عنوان فرانشیز خواهد بود و حق بیمه آن ۵% حق بیمه سالانه

 4. نوسانات قیمت :افزایش ارزش وسایل نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت مشروط بر اینکه وسیله نقیله هنگام صدور بیمه نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد می تواند تا میزان ۲۵% ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد. بدیهی است افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسانات قیمت فقط در خسارت های جزیی و حداکثر تا مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل پرداخت می باشد، حق بیمه مربوطه برابر ۵% حق بیمه سالانه بیمه بدنه تعیین و محاسبه می گردد.

 5. بلایای طبیعی (سیل – زلزله – آتشفشان ) :مطابق ماده پنجم بند ۲ شرایط عمومی بیمه نامه خطرات طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، آتشفشان از خطرات مورد تعهد بیمه گر مستثنی گردیده ولی برابر با موافقت هییت مدیره محترم شرکت مقرر گردید از تاریخ ۰۷/۰۹/۷۷ پوشش مذکور در تعهدات بیمه گر قرار گیرد. حق بیمه مربوطه ۵% حق بیمه سالانه بیمه نامه بدنه اتومبیل تعیین و محاسبه می گردد.

 6. خطرات تبعی (رنگ – مواد شیمیایی – اسید پاشی) :از آنجاکه خطرات و خسارات ناشی از پاشیدن اسید، رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی خودرو مشمول بند ۱ ماده پنجم شرایط عمومی بیمه نامه بدنه نمی گردد ولی طبق موافقت هییت مدیره محترم شرکت مقرر گردید از تاریخ ۰۷/۰۹/۷۷می توان خطرات مذبور را با دریافت ۵% حق بیمه سالانه تحت پوشش قرار داد

 7. سرقت کلی قطعات

 8. خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه بر روی بدنه خودرو

 

 فسخ

·         فسخ قرارداد بیمه

در موارد زیر بیمه‌گر یا بیمه‌گزار می‌تواند قرارداد بیمه را فسخ نماید.

 • موارد فسخ از طرف بیمه‌گر:
  1. در صورتیکه بیمه‌گزار حق بیمه را به موقع نپردازد.
  2. در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.
  3. چنانچه بیمه‌گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاق واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.
 • موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار:
  1. در صورتیکه خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.
  2. در صورتیکه فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره: در صورتیکه بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه‌نامه باشد بیمه‌گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.

·         نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه

چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه نامه را فسخ کنند باید مراتب را بطور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار با انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (بجز در مورد تبصره ماده ۱۵) بصورت روز شمار محاسبه و باقیمانده به بیمه‌گذار مسترد می‌گردد.
تبصره: در صورتیکه ذینفع بیمه ‌نامه شخص دیگری غیر از بیمه‌گذار باشد فسخ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می باشد در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر بیمه‌گذار بطور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

 

تسهیلات

·         نقدی :

فیش‌های نقدی توسط اداره صدور صادر وبه مشتری تحویل داده می‌شود.
در صورتی که بیمه گزار حق بیمه را به صورت نقدی پرداخت نماید، ۱۰% تخفیف تعلق می گیرد.

·         قسطی :

درصورتیکه مشتری درخواست پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی را داشته باشد، ۳۰ درصد آن محاسبه و به صورت نقدی دریافت می‌شود و مابقی مبلغ حق بیمه طی ۴ تا ۸ قسط ماهانه مساوی و متوالی قابل پرداخت می‌باشد. به مشتری تذکر داده می‌شود مبنی بر پرداخت به موقع اقساط که در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط بیمه‌گر تعهدی نسبت به خسارت وارده نخواهد داشت.

خرید

مراحل صدور

·         فرآیند صدور بیمه بدنه خصوصی

مراحل صدور بیمه‌نامه بدنه در زیر تشریح شده است:

 1. مشتری صدور بیمه‌نامه‌ بدنه ، درخواست خود را طی نامه‌ای، با تکمیل فرم پیشنهاد بیمه بدنه وسیله نقلیه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های بدنه تحویل می‌دهد.
 2. مشتری جهت بازدید اولیه به پارکینگ فرستاده می‌شود. کارشناسی بازدید اولیه از موردبیمه جهت صدور بیمه‌نامه بدنه الزامی است و پس از تایید مدارک و انجام مراحل، علاوه بر صدور بیمه‌نامه بدنه برای موردبیمه سند بیمه ‌بدنه‌ اتومبیل نیز صادر می‌شود.

  چنانچه بیمه گزار قبل از پایان مهلت اعتبار بیمه بدنه مجددا برای سال بعد اقدام به خرید بیمه نامه نماید نیازی به بازدید اولیه نمی باشد . اما اگر تاریخ اعتبار بیمه نامه پایان گرفته و مشتری پس از پایان مهلت بیمه اقدام به خرید بیمه نامه مجدد بنماید لازم است که اتومبیل وی توسط کارشناس مجدداً بازدید و سلامت مورد بیمه تایید شود.

 3. درمورد بیمه‌نامه‌های خصوصی در انتهای فرم توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های بدنه، تقاضای بازدید و تهیه گزارش کارشناسی با ذکر نام کارشناس تکمیل می‌گردد. کارشناس بازدید، از خودروها بازدید بعمل آورده و “گزارش بازدید اولیه” را که در دو نسخه می‌باشد، تکمیل می‌کند. گزارش بازدید اولیه توسط مشتری و کارشناس تایید و امضا می‌شود.

  گزارش بازدید اولیه در دو نسخه زیر توزیع می‌گردد:

  • یک نسخه از آن به مشتری تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به اداره صدور تحویل داده می‌شود.
 4. در صورتیکه هریک از شرایط زیر اتفاق بیفتد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل طی نامه‌ای درخواست مجوز از اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل را می‌نماید:
  • خودرو روتین بازار نباشد.
  • بیش از ۲۰ سال از عمر آن گذشته باشد
  • ارزش خودرو زیاد باشد.
 5. اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها پس از بررسی درخواست، طی نامه‌ای مجوز صدور بیمه‌نامه را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل ارسال می‌نماید.
 6. پس از تحویل گزارش بازدید اولیه، اطلاعات آن و فرم پیشنهاد بیمه بدنه توسط اداره صدور در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت شده و حق‌بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس)محاسبه و “فیش نقدی” براساس آن تکمیل می‌شود.

  بر اساس ارزش وسیله نقلیه، حق‌بیمه خطرات اصلی محاسبه و مابقی خطرات هر یک ۵ درصد حق‌بیمه خطرات اصلی را شامل می‌شوند. در نهایت حق‌بیمه نهایی محاسبه و تعیین می‌شود.
  درصورتیکه مشتری درخواست پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی را داشته باشد، ۳۰ درصد آن محاسبه و به صورت نقدی دریافت می‌شود و مابقی مبلغ در ۴ تا ۸ قسط قابل پرداخت می‌باشد. به مشتری تذکر داده می‌شود مبنی بر پرداخت به موقع اقساط که در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط بیمه‌گر تعهدی به بیمه‌گزار نخواهد داشت.
  پس از پرداخت اقساط، فیش واریزی توسط بیمه‌گزار، در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و برای بیمه‌گزار “گواهی دریافت حق‌بیمه” صادر می‌شود. درصورتی‌که اقساط در موعد مقرر پرداخت نشده باشد پس از بازدید مجدد اتومبیل و تایید سلامت آن مجدداً بیمه‌نامه به جریان می‌افتد؛ در غیر این‌صورت درصورتیکه اگر بخشی از خودرو آسیب دیده باشد، از تعهد بیمه خارج می‌شود.

 7. برای پرداخت حق‌بیمه ادارات و سازمانهای دولتی فرصت بیشتری در نظرگرفته شده است.
 8. فیش‌های نقدی توسط اداره صدور صادر ودر سه نسخه زیر جهت پرداخت، به مشتری تحویل داده می‌شود.

  یک نسخه از آن به شعبه دریافت کننده وجه تحویل داده می‌شود.
  نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار بیمه ایران ارسال می‌گردد.
  نسخه سوم آن مخصوص بانک است که در بانک باقی می‌ماند.

 9. مشتری پس از واریز مبلغ حق‌بیمه، “فیش واریزی” را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های بدنه تحویل داده و ” گواهی دریافت حق‌بیمه” صادر می‌شود.

  قبض‌های گواهی دریافت حق‌بیمه با دو امضا معتبر است.

 10. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه دریافتی را به اداره کل حسابداری و آمار ارایه و قبض در این اداره “رسید” می‌شود.

  رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:

  • یک نسخه از آن به مشتری تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به همراه فیش در اداره کل حسابداری و آمار می‌ماند.
  • نسخه سوم آن در اداره صدور بیمه‌نامه‌های بدنه، بایگانی می‌گردد.
 11. پس از دریافت رسید توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های بدنه، “بیمه‌نامه بدنه خصوصی”، و یا “کارت گواهینامه بیمه‌بدنه‌ اتومبیل” صادر می‌شود.
  • بیمه‌نامه بدنه خصوصی در ۴ نسخه زیر توزیع می‌شود:
   • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
   • نسخه دوم آن به همراه فیش واریزی به اداره‌کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
   • نسخه سوم آن در شعبه مورد نظر بایگانی می شود.
   • نسخه آخر آن درصورتیکه بیمه‌نامه توسط نمایندگی صادر شده باشد در نمایندگی، بایگانی می‌شود.
 1. پس از صدور بیمه‌نامه بدنه فرم پیشنهاد بیمه‌بدنه، گزارش بازدید اولیه و رونوشتی از بیمه‌نامه صادر شده در اداره صدور بیمه‌نامه‌های بدنه بایگانی می‌شود.
 2. در پایان ماه، کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندها، بیمه‌نامه‌ها و الحاقی‌های صادره توسط شعبه را کنترل می‌نمایند. (هر یک مسیول کنترل چند استان می‌باشند) درصورت وجود اشکال، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها طی نامه‌ای ایراد موجود را به اطلاع شعبه مربوطه می‌رساند.
 3. شعبه صدور بیمه ایراد مطرح شده را پیگیری می‌کند. پس از ااعمال اصلاحات، طی نامه‌ای اصلاح را به‌همراه الحاقی صادر شده به اداره نظارت بر صدور بیمه نامه‌ها ارسال می‌نماید.

·         فرآیند صدور بیمه بدنه دولتی (قراردادی)

مراحل صدور قرارداد بیمه‌بدنه دولتی در زیر تشریح شده است:

 1. مشتری عقد قرارداد بیمه‌بدنه دولتی، درخواست خود را طی نامه‌ای یا با تکمیل فرم صورت مشخصات وسایل نقلیه موسسات دولتی برای بیمه‌بدنه به اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی تحویل می‌دهد.
 2. مشتری جهت بازدید اولیه به پارکینگ فرستاده می‌شود.
  درصورتیکه تعداد خودروها زیاد باشد، یا هریک از خودروها می‌بایست بطور تک‌ تک جهت بازدید اولیه به پارکینگ شرکت بیمه آورده شود و یا درصورت درخواست مشتری(کتباً و یا طی نامه)، طی نامه‌ای حکم کارشناس مبنی بر بازدید خودروها در محل صادر می‌شود.
 3. کارشناس بازدید، از خودروها بازدید بعمل آورده و “گزارش بازدید اولیه” را که در دو نسخه می‌باشد، تکمیل می‌کند. گزارش بازدید اولیه توسط مشتری و کارشناس تایید و امضا می‌شود. گزارش بازدید اولیه در دو نسخه زیر توزیع می‌گردد:
  • یک نسخه از آن به مشتری تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به اداره صدور تحویل داده می‌شود.
 4. در صورتیکه هریک از شرایط زیر اتفاق بیفتد، اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل طی نامه‌ای درخواست مجوز از اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل را می‌نماید:
  • خودرو روتین بازارا نباشد.
  • بیش از ۲۰ سال از عمر آن گذشته باشد.
  • ارزش خودرو زیاد باشد.
 5. پس از تحویل گزارش بازدید اولیه، اطلاعات آن توسط اداره صدور در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت شده و حق‌بیمه توسط برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس)محاسبه و “فیش نقدی” براساس آن تکمیل می‌شود.

  درصورتیکه مشتری درخواست پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی را داشته باشد، ۳۰ درصد آن محاسبه و به صورت نقدی دریافت می‌شود و مابقی مبلغ در ۴ تا ۸ قسط قابل پرداخت می‌باشد. به مشتری تذکر داده می‌شود مبنی بر پرداخت به موقع اقساط که در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط بیمه‌گر تعهدی به بیمه‌گزار نخواهد داشت.
  پس از پرداخت اقساط، فیش واریزی توسط بیمه‌گزار، در برنامه مکانیزه صدور (مبتنی بر سیستم پایه یونیکس) ثبت و برای بیمه‌گزار “گواهی دریافت حق‌بیمه” صادر می‌شود. درصورتی‌که اقساط در موعد مقرر پرداخت نشده باشد پس از بازدید مجدد اتومبیل و تایید سلامت آن مجدداً بیمه‌نامه به جریان می‌افتد؛ در غیر این‌صورت درصورتیکه اگر بخشی از خودرو آسیب دیده باشد، از تعهد بیمه خارج می‌شود.
  برای پرداخت حق‌بیمه ادارات و سازمانهای دولتی فرصت بیشتری در نظرگرفته شده است.

 6. فیش‌های نقدی توسط اداره صدور صادر شده در سه نسخه زیر جهت پرداخت به مشتری تحویل داده می‌شود.
  • یک نسخه از آن به شعبه دریافت کننده وجه تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار بیمه ایران ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن مخصوص بانک است که در بانک باقی می‌ماند.
 7. مشتری پس از واریز مبلغ حق‌بیمه، “فیش واریزی” را به اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی تحویل داده و ” گواهی دریافت حق‌بیمه” صادر می‌شود.

  قبض‌های گواهی دریافت حق‌بیمه با دو امضا معتبر است.

 8. مشتری گواهی دریافت حق‌بیمه دریافتی را به اداره کل حسابداری و آمار ارایه و قبض در این اداره “رسید” می‌شود.

  رسید صادر شده توسط اداره کل حسابداری و آمار در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:

  • یک نسخه از آن به مشتری تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به همراه فیش در اداره کل حسابداری و آمار می‌ماند.
  • نسخه سوم آن در این  شعبه مورد نظر بایگانی می‌گردد.
 9. پس از دریافت رسید توسط اداره صدور بیمه‌نامه‌های دولتی، “قرارداد بیمه‌بدنه” منعقد می‌گردد.

  قرارداد بیمه‌بدنه دولتی در سه نسخه زیر توزیع می‌گردد:

  • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  • نسخه دوم آن به اداره کل حسابداری و آمار ارسال می‌گردد.
  • نسخه سوم آن در این شعبه مورد نظر بایگانی می‌شود.
 10. پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از آن جهت تایید به اداره نطارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل ارسال می‌شود. پس از تایید، اداره صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل برای هریک از خودروها، “کارت گواهینامه بیمه‌بدنه‌ اتومبیل (برای دولتی‌ها)” و “بیمه‌نامه بدنه اتومبیل (برای خصوصی‌ها)” صادر می‌نماید.

  صورت مشخصات وسایل نقلیه موسسات دولتی برای بیمه‌بدنه به قرارداد بیمه‌بدنه دولتی پیوست و برای هر یک از خودروها جداگانه کارت گواهینامه بیمه‌بدنه ‌اتومبیل صادر می‌شود.

 11. در پایان ماه، کارشناسان اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌های اتومبیل، با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و فرآیندها، بیمه‌نامه‌ها و الحاقی‌های صادره توسط شعبه را کنترل می‌نمایند. (هر یک مسیول کنترل چند استان می‌باشند) درصورت وجود اشکال، اداره نظارت بر صدور بیمه‌نامه‌ها طی نامه‌ای ایراد موجود را به اطلاع شعبه مربوطه می‌رساند.
 12. شعبه صدور بیمه ایراد مطرح شده را پیگیری می‌کند. پس از ااعمال اصلاحات، طی نامه‌ای اصلاح را به‌همراه الحاقی صادر شده به اداره نظارت بر صدور بیمه نامه‌ها ارسال می‌نماید.

 

 مدارک صدور

 • گواهینامه
 • کارت انتظامی و سند مالکیت اتومبیل
 • پرکردن فرم پیشنهاد، مشخصات بیمه گزار
 • گزارش کارشناسی بازدید اولیه
 • فیش واریزی حق بیمه

 

دریافت خسارت

 مدارک مورد نیاز

 • کارت ملی بیمه گزار، مالک یا نماینده قانونی مالک
 • کروکی افسر کاردان
 • برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی
 • سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری،  برگه قبول تقصیر مقصر، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی ، عکس مواضع آسیب‌دیده،خود بیمه‌گزار می‌تواند عکس‌ها را تهیه کند
 • تصویر مصدق گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
 • اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده
 • استعلام بیمه‌نامه مقصر و برش بیمه‌نامه
 • اصل بیمه‌نامه
 • رسید پرداخت حق‌بیمه
 • صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
 • فاکتور هزینه حمل
 • فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز
 • بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)

فرآیند دریافت خسارت

پس از وقوع حادثه، بیمه‌گزار موظف است در کوتاهترین زمان ممکن به واحد خسارت، اعلام خسارت نماید. در این صورت، روند بررسی پرونده بیمه‌گزار، بازدید و برآورد خسارت و در نهایت پرداخت خسارت آغاز می‌شود. در این فرآیند، مراحل ذکر شده بطور تفصیلی توضیح داده شده است.
چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه‌حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسیدگی می‌شود. درصورتیکه بیمه‌گزار زیاندیده باشد و مقصر داشته باشد، بخشی از خسارت برآورد شده از شرکت بیمه شخص ثالث مقصر و یا از خود مقصر دریافت می‌شود. در پرداخت خسارت چنانچه نیاز به تعویض قطعه‌ای باشد، بیمه‌گزار موظف است قطعه معیوب را به اداره خسارت تحویل دهد.
فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه‌ بدنه دولتی و خصوصی به صورت زیر انجام می‌شود:

 1. در صورت بروز حادثه، بیمه‌گزار با تکمیل “فرم اعلام خسارت بدنه اتومبیل” به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنهاعلام خسارت می‌کند.

  در نهایت اطلاعات تکمیل شده توسط بیمه‌گزار امضا و تایید می‌شود.

 2. پس از تکمیل فرم، بیمه‌گزار موظف است مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده را تکمیل کند. مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

  • کارت ملی بیمه گزار، مالک یا نماینده قانونی مالک
  • کروکی افسر کاردان
  • برگ‌های بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی
  • سایر گزارش‌های تکمیلی از قبیل: گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری،  برگه قبول تقصیر مقصر، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی ، عکس مواضع آسیب‌دیده،خود بیمه‌گزار می‌تواند عکس‌ها را تهیه کند
  • تصویر مصدق گواهینامه راننده در هنگام حادثه (برای دارندگان تاکسی ارایه کارنامه) یا دفترچه پلیس راه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
  • اسناد مالکیت اتومبیل زیان‌دیده
  • استعلام بیمه‌نامه مقصر و برش بیمه‌نامه
  • اصل بیمه‌نامه
  • رسید پرداخت حق‌بیمه
  • صورتحساب مسافران روز حادثه (برای اتوبوس و مینی‌بوس)
  • فاکتور هزینه حمل
  • فاکتور لوازم تعویضی در صورت نیاز
  • بارنامه (برای کامیونها و تریلرها)
   درصورتیکه بیمه‌گزار به بیمه بدهکار باشد و حق‌بیمه را کامل پرداخت نکرده باشد، مبلغ بدهکاری از خسارت محاسبه شده کسر می‌گردد.
 3. بازخوانی پرونده صدور: اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه اطلاعات “فرم اعلام خسارت بدنه اتومبیل” را در برنامه مکانیزه خسارت ثبت و اعتبار بیمه‌نامه را کنترل می‌نمایند.

 4. پس از کنترل اعتبار بیمه‌نامه با توجه به خسارت وارد آمده حالت‌های زیر رخ می‌دهد:

  • درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌های اتومبیل باشد، گام ۵ پیگیری می‌شود.
  • درصورتیکه پیگیری خسارت در حد اختیارات اداره خسارت بیمه‌های اتومبیلنباشد، پرونده خسارت تشکیل شده جهت دریافت مجوز رسیدگی به خسارت به اداره نظارت بر خسارت ارسال می‌شود.
   • چنانچه خسارت در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت باشد، کارشناس اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت پرونده خسارت، خسارت را بررسی، مجوز رسیدگی به خسارت را صادر و طی نامه‌ای به اداره خسارت ارسال می‌نماید. و پس از دریافت مجوز رسیدگی، گام ۵ را پیگیری می نماید.
   • چنانچه خسارت وارد آمده در حد اختیار اداره نظارت بر خسارت نباشد، پرونده خسارت تشکیل شده جهت دریافت مجوز پیگیری خسارت به شورای اتومبیل ارجاع داده می‌شود.
    • درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای اتومبیل باشد، پس از بررسی پرونده، مجوز پیگیری خسارت صادر و به اداره نظارت بر خسارت ارسال می‌گردد. پس از دریافت مجوز های لازم، گام ۵ پیگیری می شود.
    • درصورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیار شورای اتومبیل نباشد، جهت دریافت مجوز پیگیری پرونده به شورای فنی ارسال می‌گردد.
     • در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد شورای فنی باشد پس از بررسی پرونده، مجوز های لازم صادر شده و گام ۵ پیگیری می شود.
     • در صورتیکه رسیدگی به خسارت در حد اختیارات شورای فنی نباشد، جهت مجوز پیگیری پرونده به معاونت فنی شرکت (عضو هییت مدیره)ارسال می گردد.
      • در صورتیکه  رسیدگی به خسارت در حد اختیارات معاونت فنی (عضو هییت مدیره) باشد، مجوزهای لازم صادر شده و گام ۵ پیگیری می شود.
      • در صورتیکه  رسیدگی به خسارت در حد اختیارات معاونت فنی  (عضو هییت مدیره ) نباشد، برای تصمیم گیری نهایی به هییت مدیره ارسال می گردد.
 1. پس از کنترل بیمه‌نامه، اداره خسارت بیمه‌های اتومبیل“گزارش بازدید کارشناس”، “گزارش استعلام جهت تایید وجود بیمه‌نامه/قرارداد”، تاریخ اعتبار بیمه‌نامه/قرارداد، پرداخت حق‌بیمه و دیگر موارد مورد نیاز را از برنامه مکانیزه خسارت دریافت می‌کند. اطلاعات مربوط به صدور بیمه‌نامه/قرارداد بصورت خودکار به سیستم خسارت بیمه ‌بدنه منتقل می‌شود .

 2. چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد، کارشناس ارزیابی توسط رییس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه تعیین شده و برگه کارشناسی، کپی مدارک انتظامی و عکس از مواضع آسیب‌دیده، به کارشناس تعیین شده تحویل داده می‌شود.

  چنانچه بیمه‌گزار مقصر باشد و به شخص و یا شی ثالثی آسیب رسانده باشد، ابتدا باید در مورد خسارت شی و یا شخص ثالث آسیب دیده تسویه حساب کرده و طی نامه‌ای، تسویه حساب را به این اداره اطلاع دهد؛ سپس به خسارت بدنه رسیدگی می‌شود. درصورتیکه در حادثه جرح رخ داده باشد، بیمه‌گزار برای رسیدگی به جرح حادث شده باید به اداره دیه مراجعه کرده و در این اداره فقط به خسارت بدنهرسیدگی می‌شود.

 3. در صورتیکه بیمه‌گزار مقصر داشته باشد و زیاندیده باشد به یکی از دو صورت زیر عمل می‌شود:

  • در برخی موارد، خسارت بیمه‌گزار در همین اداره رسیدگی و پرداخت می‌شود. سپس با ارایه مدارک حادثه به شرکت بیمه مقصر، تا سقف تعهدات بیمه شخص‌ ثالث مقصر از آن شرکت دریافت و درصورتیکه مبلغ پرداخت شده بیش از سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، پرونده به اداره کل امور حقوقی و قراردادها ارجاع داده می‌شود و از طریق دعاوی اداره کل امور حقوقی و قراردادها مابقی مبلغ از مقصر حادثه دریافت می‌شود.
  • گاهی بیمه‌گزار از ابتدا به شرکت بیمه مقصر فرستاده می‌شود و در آن شرکت ارزیابی کارشناسی انجام می‌گیرد. چنانچه مبلغ محاسبه شده در حدود تعهدات شرکت بیمه مقصر باشد به زیاندیده پرداخت می‌شود. درغیر این‌صورت، تا سقف تعهدات پرداخت می‌شود و بیمه‌گزار با ارایه کارشناسی انجام شده و رسید مبلغ دریافت شده مابقی مبلغ را از این اداره دریافت می‌کند.
 4. توسط کارشناس ارزیابی خسارت از خودروی حادثه‌دیده بازدید بعمل می‌آید و “گزارش بازدید کارشناسی” تکمیل می‌گردد. خسارت وارده توسط کارشناس ارزیابی شده و تایید می‌گردد. درصورتیکه حادثه به‌گونه‌ای باشد که امکان وارد آمدن خسارت به اجزای درونی که قابل رویت نیستند وجود داشته باشد، به بازدید مجدد نیاز است که توسط کارشناس مشخص می‌شود و چنانچه کارشناس نیاز به بازدید مجدد نداند ولی بعد از باز شدن خودرو در تعمیرگاه مشخص شود اجزا داخلی هم آسیب دیده، پس از اعلام و درخواست کتبی بیمه‌گزار بازدید مجدد صورت می‌گیرد.

 5. گزارش تکمیل شده توسط کارشناس ارزیابی پس از ثبت در برنامه مکانیزه خسارت، در پرونده خسارت قرار می‌گیرد. درصورتی‌که خودرو نیاز به تعویض قطعه داشته باشد، برای قطعات موردنیاز “فاکتور” تهیه می‌شود و بیمه‌گزار موظف است قطعات آسیب دیده (داغی) را به بیمه تحویل دهد.

 6. پس از تحویل گرفتن داغی‌ها از بیمه‌گزار، فاکتور صادر شده در پرونده قرار می‌گیرد.  “فرم آنالیز” تکمیل و خسارت محاسبه می‌شود . داغی‌های تحویل گرفته شده از بیمه‌گزارها پس از مدتی طی مزایده به فروش می‌رسند.

 7. درغیر این صورت چنانچه نیاز به تغییر قطعه وجود نداشته باشد، پس از تکمیل گزارش کارشناسی خسارت قابل پرداخت با تکمیل فرم آنالیز محاسبه می‌گردد. درصورتیکه بیمه‌گزار از محل بیمه شخص ثالثمقصر خسارتی دریافت کرده باشد، خسارت دریافت شده از مبلغ خسارت برآورد شده کسر می‌گردد.

 8. پس از محاسبه خسارت قابل پرداخت، “حواله پرداخت خسارت” در سه نسخه و “فرم مفاصاحساب” در دونسخه صادر و به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.

  حواله پرداخت خسارت در سه نسخه زیر توزیع می‌شود:

  • نسخه اول آن به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
  • دو نسخه دیگر آن به اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.

درصورتی‌که بیمه‌گزار بدهی داشته باشد این حواله در ۴ نسخه صادر می‌شود. که یک نسخه از آن جهت کسر بدهی‌های بیمه‌گزار می‌باشد و به اداره کل حسابداری و آمار تحویل داده می‌شود.

 1. بیمه‌گزار حواله و فرم مفاصاحساب صادره را جهت دریافت چک به اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل می‌دهد.

 2. بیمه‌گزار چک به مبلغ محاسبه شده را از اداره‌کل حسابداری و آمار تحویل گرفته و به ازای آن “رسید دریافت چک” را تکمیل می‌کند.

 3. اداره کل حسابداری و آمار پس از تحویل چک به بیمه‌گزار یک نسخه از فرم مفاصاحساب را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه ارسال می‌نماید. فرم تحویل گرفته شده در پرونده خسارت بایگانی شده و پرونده مختومه می‌شود.

 4. پس از بازسازی خودرو ارباب رجوع می بایست وسیله نقلیه را به واحد صادر کننده بیمه نامه نشان بدهد تا بازدید سلامت صادر شود تا در صورت سانحه بعدی مشکلی پیش نیاید (در واقع در صورت تکرار حادثه حمل بر عدم تعمیر ماشین شده و خسارتی پرداخت نخواهد شد.)

برای خرید این بیمه نامه کلیک کنید.

سوالات پر تکرار

۱- آیا الزامات قانونی برای این بیمه وجود دارد؟

پاسخ: برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.