خدمات پیشرفته Startup۱ min read

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ دسته بندی : مدبران امین
  • مشاوره استراتژی کسب وکار
  • مشاوره مالی کسب وکارهای کوچک
  • مشاوره تامین مالی با سرمایه های خرد ومردمی