فاینانس پروژه۱ min read

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ دسته بندی : مدبران امین

ارائه خدمات مشاوره برای تامین مالی پروژه های درحال ساخت شرکنهای تولیدی وصنعتی در قبال دریافت ضمانت بانک مرکزی