مشاوره مدیریت ثروت وسرمایه

توسط : y.servati تاریخ انتشار : ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ دسته بندی : دسته‌بندی نشده

بانک ها و مؤسسات تأمین کننده منابع مالی طرح ها درفرآیند پرداخت تسهیلات، به منظور اطمینان از صحت برآوردها و بررسیهای اقتصادی، فنی ، مالی و اقتصادی بودن طرح های متقاضیان نیازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار می باشند.
صرف نظر از اینکه برخی از بانک ها به ویژه بانک های تخصصی رأساً به بررسی و شناسایی گروه های مشاوره مبادرت کرده و نسبت به تنظیم روابط خود با مشاوران اقدام کرده اند، لیکن در اکثر موارد به دلیل گوناگونی در روش های اعمال شده در بانک ها وهمچنین باتوجه به برخي موانع در اعطاء تسهيلات بانكي (ازجمله طولاني شدن زمان بررسي و تصويب طرح ها و درخواست بانك ها از متقاضيان تسهيلات براي ارائه وثيقه هاي خارج از طرح كه بعضاً منجر به انصراف صاحبان طرح هاي توليدي از ادامه كار مي شد)، ضرورت دارد تمهيدات لازم براي رفع اين موانع اتخاذ گردد. به نحوي كه بانك ها و مجريان طرح ها پس از احراز اطمينان و اعتماد كامل به طرح هاي بررسي شده و همچنين در پي اعمال نظارتي كه طرح در سايه آن بتواند به نتايج از پيش تعيين شده برسد، مبادرت به سرمايه گذاري كنند.